НАКРАТКО
Настоящата политика за защита на личните данни цели да Ви информира за начина, по който „ПЕЙНТ МИ“ ЕООД третира Вашите лични данни като администартор, а също и как можете да контролирате предпочитанията и настройките си във връзка с това третиране.

Считано от 25.05.2018г. в Република България се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). Последният е приет от ЕС и цели да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, касаещи събирането и използването на лични данни. Наред с това Регламентът цели да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни и да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки гражданин на ЕС.

Ето защо „ПЕЙНТ МИ“ ЕООД се стреми да прилага, правилата заложени в европейското законодателство, а именно:

  • Да Ви информираме какви лични данни използваме;
  • Да Ви информираме с каква цел ги събираме и обработваме;
  • Да изискваме Вашето съгласие, за да обработваме личните Ви данни, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама и други;
  • Да Ви предоставим възможност да оттегляте или променяте даденото от Вас съгласие за събиране и обранотка на личните Ви данни;
  • Да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите лични данни, тяхното изтриване, както и „да бъдете забравени“;
  • Да посочваме всички трети лица/други дружества, с които обменяме Вашите лични данни. Имайте предвид, че Интернет е глобална мрежа и ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследяват поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
При събирането и обработването на Вашите лични данни „ПЕЙНТ МИ“ ЕООД се ръководи напълно от принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозначност, съотносимост на обработването на данните със съответите цели, точност и актуалност на обработваните данни.

Посочените по-долу лични данни се събират и обработват с цел сключване на договори за предоставяните от нас стоки и услуги и в изпълнение на поетите съгласно тях задължения, както и в изпълнение на законово регламентирани задължения.

Информация за администратора на лични данни:
„ПЕЙНТ МИ” ЕООД с ЕИК 205846885, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, район „Витоша”, ул. „Пирин” № 62, представлявано от управителя Анита Станимирова Чемширова
Лични данни, които обработваме:
„ПЕЙНТ МИ“ ЕООД събира лични данните, които Вие ни предоставяте при доброволна регистрация като потребител на уебсайта ни и други уебсайт базирани приложения, а именно: име, фамилия, телефон и имейл адрес.

„ПЕЙНТ МИ“ ЕООД, също така, събира информация за вида и съдържанието на договорното правоотношение по продажба на стока или услуга, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение а именно: лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер, имейл, електронна поща и информация за извършените от потребителя заявки, подадени оплаквания, молби за съдействие, друга обратна информация, която получаваме от Вас, както и данни, предоставяни през нашата интернет страница.

Други данни:
Наред с горното „ПЕЙНТ МИ“ ЕООД събира от потребителите на уебсайта си специфични данни, свързани с направените от тях регистрации или заявки за стоки/услуги, за да анализира поведението им, както и за да им предостави по-релевантно съдържания и реклами.

С получаване на съгласие от Ваша страна имаме право да събираме и впоследствие да обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме вашето сърфиране и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил.

Важно е да знаете, че „ПЕЙНТ МИ“ ЕООД не обработва специални категории лични дании, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии.

Бисквитки (cookies)
Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) Регламент (ЕС) 2016/679. Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Цели и основания на обработването:
„ПЕЙНТ МИ“ ЕООД обработва личните Ви данни с цел създаване и управление на профил в нашата платформа (уебсайт), установяване на самоличността на клиента и осъществяване на контакт с него във връзка със заявените от него стоки или услуги, а също така и с цел изпълнение на поетите от нас задължения по сключен с клиента договор (например доставка).

Освен това, лични данни се събират с цел обработване на заявки за събитие или услуги, разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на заявки или всякакви други проблеми, свързани с услугите, както и осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване.

Обработване на данните е свързано със сключването на Договор с Вас, евентуалния отказ и възстановяване на стойността по договора, съгласно Общите ни условия и действащото законодателство.

При необходимост „ПЕЙНТ МИ“ ЕООД обработва Вашите лични данни с цел изпълнение на нормативно уредени задължения, в това число, но не само изпълнение на задължения, предвидени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството и други свързани законови и подзаконови нормативни актове, както и предоставяне на информация на оправомощен за това със закон държавен орган.

Срок на съхранение на личните данни:
„ПЕЙНТ МИ“ ЕООД съхранява и обработва Вашите лични данни за различни периоди от време. Продължителността зависи от целите на тяхното обработване, като в общия случай използването на Вашите лични данни се преустановява с прекратяване на Вашата регистрация или с прекратяване на договоните ни взаимоотношения. Може винаги да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви, като има възможност дори и след закриване на акаунта Ви да запазим определена информация, с оглед спазване на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като например, но не само – по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството и други.
Защита на личните данни:
С цел защита на личните Ви данни, „ПЕЙНТ МИ“ ЕООД прилага необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. За да осигурим максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, в зависимост от конкретния случай, може да използваме и допълнителни механизми за защита като криптиране и/или, псевдонимизация, която съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано и др.
Предоставяне на лични данни на трети лица:
“ПЕЙНТ МИ“ ЕООД събира, съхранява и обработва Вашите лични данни на някое от посочените по-горе основания, като предоставя същите на обработващи лични данни партньори, които въз основа на договор с „ПЕЙНТ МИ“ ЕООД – обработват личните Ви данни от негово име, като имат пряк/ косвен достъп до личните Ви данни, включително, но не само: доставчици на куриерски услуги, фирми, извършващи счетоводни консултантски услуги, лица, които по възлагане дружеството поддържат оборудването и софтуера, използвани за обработване на личните Ви данни.
Права във връзка с личните Ви данни:
Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да поискате и да получите информация в разбираема форма, относно това, дали обработваме Ваши лични данни, за какви цели, какви категории лични данни обработваме, както и кои са получателите, на които разкриваме събираните данни, колко дълго ги пазим, как можете да подадете жалба, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Вие имате право да получите копие от тези данни.

Право на поправка на личните Ви данни

Имате право да поискате да коригираме допуснати непълноти или грешки във Вашите лични данни.

Право на изтриване на личните Ви данни или т.нар. право „да бъдеш забравен”/

Ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или повече не са необходими за целите, за които са събирани, Вие имате право да поискате да бъдат изтрити.

Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни

Вие имате право да поискате да бъде ограничено обработването на личните Ви данни, в случай че оспорвате тяхната точност, като преустановяването е за периода, през който тяхната точност се проверява.

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме личните Ви данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване

Право на подаване на жалба при контролен орган

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съотвенитя контролен орган – Комисията за защита на личните данни, с адрес в гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за информация и контакти – 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.