ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Пейнт Ми“ ЕООД, наричано по-долу с търговското си наименование „Paint Me”, от една страна,

и

Потребителите на услугите, предоставяни от „Paint Me” („Пейнт Ми“ ЕООД), както и потребителите на интернет страницaта, намираща се на домейнa www.paintmesofia.com (наричани по-долу Потребители), от друга. страна

Преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от Paint Me Ви молим да прочетете настоящите Общи условия, включително и чрез уебсайта www.paintmesofia.com (наричани за краткост Услугите).

Уведомяваме Ви, че със зареждането на съдържанието на www.paintmesofia.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

„Пейнт Ми“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК: 205846885, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, кв. Манастирски ливади, ул. „Пирин” № 62.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Дружество „Пейнт Ми“ ЕООД / Paint Me и всеки един потребител.

ПОНЯТИЯ
По смисъла на настоящите Общи условия следните термини означават:

  • Личен акаунт е профилът на потребителя в Интернет страницата (или Уеб сайт) www.paintmesofia.com;

Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница (или Уеб сайт) е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – www.paintmesofia.com, на който е разположен Уеб сайта на Paint Me. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от Paint Me услуги.

Потребителско име е посоченото от потребителя-клиент име или лична електронна поща, чрез която последният се индивидуализира при регистрацията си на Уеб сайта www.paintmesofia.com.

Паролата за достъп представлява персонален код, състоящ се от цифри, букви или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и му дава право на достъп до неговия личен акаунт в Уеб сайта www.paintmesofia.com.

  • Клиент/Потребител е всяко физическо/юридическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от Paint Me, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до Уеб сайта www.paintmesofia.com включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
  • Клиентски/Потребителски/Личен профил е обособена част от Уеб сайта на Paint Me, съдържаща информация за Потребителя, съхранявана при www.paintmesofia.com, ползвана и обработвана съгласно Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола за достъп.

I. ОБЩИ КЛАУЗИ
    Чл. 1.  Уеб сайтът www.paintmesofia.com е собственост на „Пейнт Ми“ ЕООД, с ЕИК: 205846885, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, кв. Манастирски ливади, ул. „Пирин” № 62.

    Чл. 2. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване от Потребители/Клиенти на Уеб сайта www.paintmesofia.com, без значение дали същите са се регистрирали в електронната система или ползват Уеб сайта без регистрация.

    Чл. 3. Не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана или някакъв друг вид търговски метод, информацията, данните или изображенията, публикувани на Уеб сайта,.

  Чл 4. Paint Me e ателие за творческа дейност, където Потребителят има възможност да нарисува собственоръчно избрана любима картина върху канава или тениска, наред с което Paint Me предоставя на Потребителя всички художествени материали и чаша вино или бира. Времетраенето на творческо-увеселителното занятие е 3 часа.

Чл. 5. Възможно е Paint Me да идентифицира Потребителите на сайта си чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.paintmesofia.com и на IP адреса на Потребителя.

Чл. 6. След извършената от Потребителите регистрация, Paint Me има право да събира и използва информация относно тях. Част от информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Личните данни включват и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Paint Me.

Чл. 7. Личните данни, които Paint Me изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, както и личните данни, които Потребителят предоставя, се обработват и съхраняват от Paint Me в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за защита на личните данни на Paint Me и действащото законодателство в Европейския съюз и в Република България.

Чл. 8. Paint Me полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна при или по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица.

Чл. 9. Paint Me посочва както задължителния, така и доброволния характер за предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, в регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЪЧКИ
Чл. 10 Потребителят извършва поръчка за услугите на Paint Me след като предварително се регистрира и попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Paint Me, след което следва да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за защита на личните данни на Paint Me.

Чл. 11. След съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на Paint Me и чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия на Paint Me, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Paint Me, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Paint Me може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.

Чл. 12. Потребителят е длъжeн при попълване на заявлението за регистрация да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Paint Me данни, както и да ги актуализира в 10 (десет) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. Paint Me има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя в случай на предоставяне на неверни данни.

Чл. 13. Потребителят получава при регистрацията си уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през Уеб сайта на Paint Me.

Чл. 14. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на Уеб сайта на Paint Me.

Чл. 15. Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на Paint Me.

Чл. 16. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно Paint Me в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 17. Потребителите използват интерфейса на Уеб сайта на Paint Me, за да сключват договор за поръчка по отношение на предлаганите от Paint Me услуги.

Чл. 18. Договорът за покупко-продажба на услугата се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез Уеб сайта на Paint Me.

Чл. 19. Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, както и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на Уеб сайта.

Чл. 20. Потребителят следва да направи плащането на заявената услуга в срок до 48 часа от момента на поръчката, като в случай на неплащане в този срок резервацията се счита за анулирана. Потребителят следва да използва уникалния идентификационен номер на поръчката като основание за плащане. Поръчката няма да бъде обработена преди получаване на плащането от Paint Me.

Чл. 21. При избор на услуга Потребителят получава потвърждение, че услугата му е заявена. Paint Me може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.

Чл. 22. Paint Me не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 23. Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани в събитието. При извънредни обстоятелства Paint Me си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 24. При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услуга автоматично се разваля, като Paint Me се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката.

Чл. 25. В случай че Потребителят не присъства на събитието, независимо от причините за това и при липса на предварително уведомяване от страна на Потребителя за неприсъстието, услугата ще се счита за предоставена и Потребителят няма право на претенции към Paint Me относно пропуснатото от него събитие, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

III. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА
    Чл. 26. Потребителят има право да се откаже от поръчката без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка най-късно в срок до 48 (четиридесет и осем) часа преди съответното събитие. При отказ след този срок, Потребителя дължи на Paint Me неустойка в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на заявената услуга.

Чл. 27. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Paint Me на посочения в Уеб сайта телефон за решението си да се откаже от поръчката, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието. Други начини за уведомяване относно правото на отказ не са приети, освен в случаите, когато това е изрично поискано от Потребителя и е получено съгласие от страна на Paint Me.

Чл. 28. Paint Me възстановява на Потребителя заплатената от него цена при отказ от услугата, при условията по-горе, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка. В случай че цената е заплатена посредством кредитна или дебитна карта за разплащане, сумата, подлежаща на връщане, се превежда по банковата сметка на картата, с която е направено плащането.

Чл. 29. При невъзможност за ползване на услуга по потвърдена Резервация за участие в събитие, Потребителят има право да преотстъпи правото на участие в творческото събитието на трети лица, за което е необходимо да изпрати писмено уведомление до Paint Me на посочения имейл за обратна връзка в Уеб сайта или да уведоми Paint Me на посочения в Уеб сайта телефон.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА PAINT ME
    Чл. 30. Paint Me полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на Уеб сайта.

  Чл. 31. Paint Me обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.

  Чл. 32. Paint Me има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Уеб сайта си или предоставянето на услугите на определени Потребители в случаите, когато Потребител разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания или вербално др.) съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато Потребителят с действията си накърнява доброто име и репутацията на Paint Me или други Потребители, както и когато нарушава законите на Република България, международните актове или застрашава и/или значително затруднява Предоставянето на услугите на Paint Me.

    Чл. 33. Paint Me има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя при поискване от компетентните органи на Република България,.

  Чл. 34. Paint Me се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 35. Paint Me има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на Paint Me върху съдържащите се на Уеб сайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

Чл. 36. Paint Me си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие на Потребителя. Paint Me има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

    Чл. 37. Paint Me си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.

    Чл. 38. В случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми, Paint Me има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно предоставянето на услугите,.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
    Чл.39. Потребител на Уеб сайта www.paintmesofia.com не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уеб сайтa.

    Чл. 40. Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

    Чл. 41. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското си име и паролата за достъп на друго лице, както и да не предоставя достъп до регистрационните зони на Уеб сайта. Потребителят се задължава да не подпомага нерегистриран потребител да получи достъп до зоните на Уеб сайта, изискващи регистрация.

  Чл. 42. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Paint Me услуги.

    Чл. 43. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Paint Me, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Paint Me. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

    Чл. 44. Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

    Чл. 45. Потребителят се задължава да ползва услугите добросъвестно, без да пречи и без да нарушава реда по провеждане на събитията на Paint Me.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА
    Чл. 46. Цялото съдържание на Уеб сайта е предмет на авторското право на Paint Me („Пейнт Ми” ЕООД). Потребителят на този Уеб сайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят на Уеб сайта не може да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел Уеб сайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на Paint Me.

Чл. 47. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уеб сайта на Paint Me  (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Paint Me или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Paint Me, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Правото на интелектуална собственост върху търговската марка Paint Me e обект на закрила по Закона за марките и географските означения и принадлежи на Paint Me.

Чл. 48. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

Чл. 49. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Paint Me, Потребителят дължи на Paint Me неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Paint Me от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.

  Чл. 50. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от Paint Me услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Paint Me за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уеб сайта на Paint Me и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

  Чл. 51. Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уеб сайта на Paint Me, освен в случаите, когато е изрично уговорено.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
Чл. 52 Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Paint Me в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива  информация и данни.

Чл. 53 Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на Paint Me („Пейнт Ми” ЕООД) в резултат на виновни деяния на Потребителя.

  Чл. 54. Paint Me („Пейнт Ми” ЕООД) и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уеб сайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради използване или разглеждане на Уеб сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Уеб сайта или други Уеб сайтове, свързани по някакъв начин с Уеб сайта.

Чл. 55. Paint Me не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уеб сайта www.paintmesofia.com, когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.

  Чл. 56. В случай че на Уеб сайта са публикувани рекламни материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които са публикували на Уеб сайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Paint Me не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

Чл. 57. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Настоящите Общи условия са приети със заповед от управителя на „Пейнт Ми” ЕООД 29.10.2019 г. и влизат в сила от същата дата.